Hallo!

welkom op, deze keer, jóúw plaats van onderzoek

verzamelen van materiaal wat als bewijs kan dienen

Wij houden ons op commerciële basis bezig met het verrichten van feitenonderzoek in zaken met een privaatrechtelijke, bestuursrechtelijke of strafrechtelijke achtergrond. Voor een belangrijk deel heeft dit onderzoek als doel het verzamelen van materiaal dat als bewijs kan dienen in een gerechtelijke procedure. Voor een ander deel het verzamelen van gegevens die van belang zijn voor opdrachtgevers bij het nemen van (pre)contractuele beslissingen.

We’ll be your eyes!

The world is full of obvious things which nobody by any chance ever observes.

De belangrijkste vraag bij elk onderzoek:
Is er een gerechtvaardigd belang?

Wat is een gerechtvaardigd belang?

Het hebben van een gerechtvaardigd belang betekent dat je als opdrachtgever het recht hebt om de informatie te verkrijgen, of dat de informatie nodig is omdat jij in je recht bent aangetast en de waarheid alleen boven tafel kunt krijgen met de onderzoeksinformatie.

meer info

kort over ons

Werkzaamheden in een notendop.

In het kort houden we ons bezig met rechercheren, controleren, signaleren en rapporteren.

Het rechercheren bestaat uit het doen van naspeuringen naar ongewenste situaties. Dit zijn niet alle gevallen strafbare feiten. Onrechtmatig wellicht volgens het Burgerlijk Wetboek, maar daardoor nog niet strafbaar. Het controleren is niets anders dan het nazien of iets in orde is en het houden van toezicht op de gestelde regels. Bij het signaleren vestigen we de aandacht op onregelmatigheden. En tenslotte worden van alle werkzaamheden door middel van een rapport verslag uitgebracht naar de opdrachtgever welke een relaas omvat van handelingen en bevindingen.

Onze werkzaamheden

Hieronder worden enkele onderzoeken die wij verrichten uitgelicht. De daadwerkelijke lijst is veel langer. Er zullen ook steeds nieuwe vormen van criminaliteit blijven ontstaan, veelal gerelateerd aan in de maatschappij gehanteerde nieuwe technieken en werkwijzen.

1

bedriegende
partner

de waarheid boven water

Ontrouw, overspel, vreemdgaan, naast de pot pissen, buitenechtelijke relatie, een scheve schaats rijden, dubbelleven, slippertjes. Allemaal synoniemen voor een hoop ellende en verdriet. Tal van redenen te bedenken waarom het gebeurt maar het wordt ook wel steeds makkelijker gemaakt lijkt wel. Websites die het hebben van een (of meerdere) relatie(s) naast de eigen partner promoten, lijken normaal geaccepteerd. Wij geven geen oplossingen of therapie voor het vreemdgaan. Het enige wat wij kunnen bepalen is of de verdenking terecht is. Niet alle signalen die de vermoedens aanwakkeren of versterken wijzen ook daadwerkelijk op overspel. Ontrouw is een ongewenste situatie maar iemand onterecht beschuldigen of verdenken hiervan is even zo zeer ongewenst en doet de relatie ook geen goed. Voor het vaststellen of de partner wel of niet vreemdgaat zullen we in het merendeel van de gevallen een observatie starten, discreet en onopvallend. Dat gaat efficiënter als we van te voren zoveel mogelijk informatie ontvangen over de dagelijkse gang van zaken zoals werk, sport, hobby's, adressen, etc. Dat scheelt een hoop tijd en houdt de kosten van het onderzoek binnen de perken. Van alle bevindingen tijdens het onderzoek wordt een rapportage opgesteld en waar nodig ondersteund met foto- en/of video opnames.

2

ziekte
verzuim

wel of geen onrechtmatig ziekteverzuim?

Iedereen is wel eens ziek. De één wat vaker of langer dan de ander maar we hopen altijd maar dat het niet ernstig is en de persoon in kwestie weer snel aan het werk kan. Vanuit zakelijk oogpunt gezien kost ziekteverzuim de werkgever gewoon geld. Soms zijn er echter vermoedens of signalen die er op kunnen wijzen dat het (langdurige) ziekteverlof onrechtmatig is. Het is in dat geval dan beter een onderzoek in te laten stellen om te kijken of deze vermoedens bevestigd dan wel ontkracht kunnen worden. Tijdens het onderzoek wordt de medewerker op gezette tijden geobserveerd en kunnen eventueel getuigen gehoord worden. Alle bevindingen en getuigenverklaringen worden in rapportages vastgelegd en ondersteund met beeldmateriaal. Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt overlegd met de opdrachtgever en worden eventuele vervolgstappen besproken. Bij een onrechtmatig ziekteverlof wordt meestal een confronterend gesprek met de medewerker gehouden wat veelal leidt tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

3

bedrijfs-
fraude

voorkom verdere financiële schade

Bedrijfsfraude omvat een breed scala aan ongewenste handelingen van werknemers zoals diefstal, vernieling, verduistering, oplichting, corruptie, valsheid in geschrifte, sabotage, onjuiste en/of onterechte declaraties, ongewenst privé gebruik van voertuigen of goederen of zelfs het verrichten van werkzaamheden voor andere werkgevers of voor eigen gewin tijdens werktijd wordt niet geschuwd. Zo zijn er nog tientallen andere voorbeelden te noemen wat onder bedrijfsfraude valt. Nodeloos te melden dat dit voor een flinke financiële en materiële schadepost kan zorgen. Ook het vertrouwen in de medewerkers wat wordt geschaad zorgt voor een pijnlijke ervaring en een gespannen of onrustige sfeer. Het zijn verschillende factoren die tot interne bedrijfsfraude kunnen leiden: gelegenheid, (te grote) druk, rechtvaardiging, privé omstandigheden (drank-, drugs- of gokverslaving, schulden, scheiding), te veel gegeven verantwoordelijkheden, gebrek aan controle, etc. Niets van dit alles mag natuurlijk reden zijn tot crimineel gedrag. Wacht niet met het nemen van maatregelen als er vermoedens of signalen zijn van bedrijfsfraude. Wij komen voor een eerste gesprek kosteloos aan tafel om de kwestie te bespreken en daarna eventueel een passend plan van aanpak aan te bieden.

4

Pre- employment
onderzoek

screening vooraf

Dit onderzoek wordt in opdracht van een werkgever ingesteld, alvorens deze een dienstbetrekking aangaat met een sollicitant, dan wel een persoon in diens bedrijf werkzaamheden laat verrichten. Zo'n onderzoek kan onder meer bestaan uit het controleren van identiteitsgegevens, het controleren van woonadresgegevens, het verifiëren van het opgegeven arbeidsverleden, het controleren van de echtheid van diploma's en getuigschriften, het interviewen van voormalige werkgevers, referenties en andere personen, waaronder de sollicitant zelf en het instellen van een antecedentenonderzoek

5

Alimentatie
onderzoek

de rechter bepaalt

Om eerlijk te zijn geen prettig onderzoek. Niet voor de ex-partners die in een financiële en emotionele achtbaan zitten en niet voor ons als onderzoeker. Het gaat hier meestal om de situatie dat een van de ex-partners een nieuwe duurzame relatie is aangegaan en de mogelijkheid bestaat de alimentatieplicht vervalt (voor de betalende partij). Dan moet er volgens het Burgerlijk Wetboek sprake zijn van samenwoning 'als ware hij of zij gehuwd'. Dat is niet makkelijk te bewijzen. Ze moeten dan uiteraard samenwonen en er moet sprake zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding en er moet sprake zijn van een nauwe relatie tussen de twee partners, een affectieve relatie. Andere situaties betreffende alimentatie zijn er natuurlijk ook.

6

Algemeen

vraag naar de mogelijkheden

Naast de hier uitgelichte onderwerpen zijn er tal van andere werkzaamheden die we verrichten zoals het traceren van vermiste personen, dieren of goederen, het onderzoeken naar illegale onderverhuur, sociale fraude, oplichting en bedrog. Buiten de onderzoeken naar diefstal en verduistering binnen het bedrijf kijken we ook naar eventueel misbruik van bedrijfsmiddelen en faciliteiten. Ook onderzoek naar falsificaties valt binnen de mogelijkheden eventueel in combinatie met het doen van proef aankopen.