De meerwaarde van particuliere recherchediensten

Het grootste nadeel van een particulier recherchebureau zijn de kosten maar het in de arm nemen van een particulier recherchebureau in plaats van de politie heeft meerdere voordelen.

Sowieso kan door de politie alleen een onderzoek gestart worden wanneer uit feiten of omstandigheden er een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit bestaat. Een ongewenste situatie hoeft niet altijd strafbaar te zijn. Een recherchebureau kan een stuk efficienter werken, beschikt over (een netwerk aan) specialisten op diverse vlakken en heeft niet te maken met een tekort aan capaciteit. Daarbij mag de opdrachtgever zelf bepalen wat er met de onderzoeksresultaten gebeurt en bijvoorbeeld voorkomen dat het in de publiciteit komt. De politie heeft weliswaar meer bijzondere bevoegdheden maar ook deze zijn aan voorwaarden gebonden zoals in de wet omschreven. Een particulier rechercheur moet het doen zonder deze bijzondere bevoegdheden, maar kan uitstekend een onderzoek vormgeven met de methodes en middelen die beschikbaar zijn. Zonder de wet te overtreden en met naleving van de regels die gelden voor de particuliere recherchebranche.

1

Privacy

Privacygedragscode

Recherchebureaus zijn verplicht om zich tijdens het onderzoek te houden aan de regels uit de Privacygedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus. Deze is opgesteld door De Nederlandse Veiligheidsbranche (voorheen VPB Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties). Hierin is onder meer vastgelegd wat wel en niet mag, wat de rechten zijn van personen die onderzocht worden en hoe recherchebureaus dienen om te gaan met persoonsgegevens.

2

Methode

Particuliere recherche

De particuliere recherche is een sector die vergaande methoden van particulier onderzoek toepast. Hierbij gaat het onder meer om heimelijke observatie, het afluisteren van telefoongesprekken en het onderscheppen van e-mail. Op particuliere recherchebureaus is de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) van toepassing.

3

Legitimatie

Betrouwbaar en vakbekwaam

Alle medewerkers van een recherchebureau die recherchewerkzaamheden verrichten moeten toestemming vragen aan de korpschef van de politie. De afdeling Bijzondere wetten van de politie screent deze op betrouwbaarheid en vakbekwaamheid. Na een positief advies verleent de korpschef toestemming en wordt het legitimatiebewijs verstrekt. Dit legitimatiebewijs dienen de medewerkers tijdens werktijd bij zich te hebben.

4

Gegevens

Doelgericht en integer

Gegevens worden alleen verzameld in het kader van een vooraf bepaald doel. Van een particulier onderzoeker mag verwacht worden dat hij betrouwbaar is en op een integere manier omgaat met gevoelige informatie die hij onder ogen krijgt.

5

Certificering

Opleidingseisen

Eén van de eisen waar een particulier rechercheur aan moet voldoen is het diploma Particulier onderzoeker. Dit examen wordt afgenomen door de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB).

6

Klachten

Klachtenregeling

De wet (WPBR, Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus) voorziet in de verplichting tot het hebben van een klachtenregeling bij particuliere beveiligingsorganisaties of recherchebureaus.

al op de hoogte dat per 1 januari 2016
de meldplicht DATALEKKEN is ingegaan?

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens.

Een datalek is als er een inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens. Bij een datalek zijn de persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking, dus aan datgene waartegen de beveiligingsmaatregelen bescherming moeten bieden. Datalekken zijn bijvoorbeeld een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand door een hacker. Als er een (ernstig genoeg) datalek optreedt waarbij er kans is op verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens ben je verplicht melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als je een datalek ten onrechte niet meldt bij de Autoriteit Persoonsgegevens kan zij een boete opleggen van (maximaal) 820.000 euro!

Maar het zijn niet alleen persoonsgegevens die beveiligd moeten worden. Hoe zit het bijvoorbeeld met:
(Fysieke) beveiliging van het bedrijfspand en de toegangsbeveiliging?
onderhoud en beheer van bedrijfsmiddelen?
de algehele informatiebeveiliging, de servers, de WiFi, de firewall, thuiswerkplekken, Patriot act?
bewustzijn van de werknemers?
verantwoordelijkheden en vrijheden?
naleving en controle van de gestelde regels?

Wij hebben op dit vlak van potentiele risico's flink wat ervaring in huis en kunnen op verzoek een quickscan uitvoeren om te bepalen of er zaken zijn die voor verbetering vatbaar zijn, samengevat in een door ons opgesteld rapport met conclusies en aanbevelingen. Neem contact met ons op voor meer informatie over deze risicoanalyse.

beleidsregels

Onze gegevens

Bedrijfs-
gegevens

Recherchebureau Wassenaar

POB nummer: 1508
Telefoon: 06 - 211 311 11 of 06 - 25 25 4041
Email: info@recherchebureau-wassenaar.nl
ING Bank
IBAN: NL72INGB0007098930
KvK: 63816237
BTWnummer: op verzoek verkrijgbaar

meer info

Onze
werktijden

24 uur per dag, 7 dagen per week

Gezien de aard van onze werkzaamheden zijn wij 24 uur per dag, 7 dagen per week, beschikbaar. Wij maken geen afspraken op tijden dat het niet uitkomt voor de opdrachtgever. Een persoonlijk gesprek kan thuis, op het werk of op elk andere nader overeen te komen gelegenheid plaatsvinden. Vanzelfsprekend werken wij tijdens een onderzoek op elk van de tijdstippen die daarvoor nodig zijn.

meer info

Maak een
afspraak

Kosteloos en vrijblijvend

Wij maken graag een afspraak voor een oriënterend gesprek, geheel kosteloos en vrijblijvend. Alles wat besproken wordt, blijft vertrouwelijk. Tijdens dit gesprek zal het doel van het onderzoek besproken worden, de wettelijke kaders hierbij, de risico's, de inzet van middelen en/of personen, de uitvoering en alles wat er verder nog bij komt kijken. Na een wederzijds positief gesprek stellen wij een plan van aanpak op en een te verwachten kostenoverzicht, nog steeds vrijblijvend. Pas na goedkeuring van ons voorstel gaan wij aan de slag met het onderzoek.

meer info

Niet iedereen kan zomaar een beveiligingsorganisatie of recherchebureau beginnen. Hiervoor is een vergunning nodig. Justis, de screeningsautoriteit, verleent de vergunning namens de minister van Veiligheid en Justitie. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid geeft aan ieder legitiem recherchebureau in Nederland een POB nummer uit. POB staat voor Particulier Onderzoeks Bureau. Het POB-nummer van Recherchebureau Wassenaar is POB-1508.

Ministerie van Veiligheid en Justitie

ga naar deze site

De Autoriteit Persoonsgegevens (het voormalige CBP) heeft de 'Privacygedragscode sector particuliere onderzoeksbureaus' van de Nederlandse Veiligheidsbranche (voorheen: Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties) goedgekeurd. Particuliere recherchebureaus zijn bij ministeriële regeling verplicht deze gedragscode te volgen. Ook is het naleven ervan een voorwaarde voor het verkrijgen van een vergunning. Recherchebureau Wassenaar is aangemeld bij de AP en staat geregistreerd onder nummer m1597589.

Autoriteit Persoonsgegevens

Autoriteit Persoonsgegevens

ga naar deze site